Energy Conservation Engineering Laboratory
  
日本語


Toyohashi university of technology, Department of mechanical engineeringMember


Professor Hideki Yanada Biography Introduction (University page)
Associate professor Hiroshi Yokoyama Biography Introduction (University page)
Assistant professor Masahito Nishikawara Biography Introduction (University page)

2nd. grade of master's course Yuya Yamada Naoto Ayada Daiki Kobayashi
  Yuji Shinagawa Takumi Hanzawa Yutaka Fujimoto
       
1st. grade of master's course Keisuke Otsuka Shunich Naito Takumi Uchino
  Katsutake Minowa Juriya Matsuda Takahisa Sasayama
  Yusuke Kishono    
       
4th. grade of undergraduate Kohei Orito Takahiro Takeno Shohei Tomita
  Kento Kimura Toshihiro Sako Yasuaki Omori
  Katsuya Otake Masashi Nagata  
       
       
      (As of 04/2018)

 

Address: 1-1, Hibarigaoka, Tenpaku-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8580, Japan
Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology
Prof. Yanada room   | Building D, D-309
  E-mail | Following [yanada], [@me.tut.ac.jp]
Dr. Yokoyama room   | Building D, D-306
  E-mail | Following [h-yokoyama], [@me.tut.ac.jp]
Dr. Nishikawara and student room   | Building D2,D2-202
  E-mail | Following [nishikawara], [@me.tut.ac.jp]


Links

Toyohashi University of Technology   Department of Mechanical Engineering  

 

© 2015 Toyohashi University of Technology